Politika kakovosti in ravnanja z okoljem družbe Avtoservis Koper d.o.o.

Temeljna zaveza politike kakovosti in politike ravnanja z okoljem je izpolnjevati in upoštevati ustrezno zakonodajo in predpise kakovosti, vezane na proizvode in procese, varovanje okolja ter zdravja in varnosti pri delu. Vodstvo družbe se zaveda, da so kakovostne storitve  in  procesi, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu nujni pogoj za uresničitev ciljev družbe.

Ključne zaveze politike kakovosti in politike do okolja so strnjene  v nekaj točkah:

 1. Zaposleni v podjetju so pogoj in temeljna osnova za uspešno dolgoročno poslovanja podjetja.

Podjetje se zaveda pomembnosti dobrega in kvalitetnega kadra in v tem smislu skrbi za nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela ter povezane osebne rasti in motivacije.

 1. Kakovost pomeni delovanje skladno z zahtevami kupca, zakonodajo ter notranjimi zahevami sistema vodenja kakovosti.
 2. Kakovostne storitve izpolnjujejo pričakovanja kupcev, v določenih primerih  pa njihova pričakovanja presegajo.

Kupec je partner, njegovo zadovoljstvo  je pogoj za uspeh.

 1. Kakovost storitev je odvisna tudi od kakovosti nabavljenega materiala in kakovosti storitev dobaviteljev.

Sodelovanje  z dobavitelji temelji na enotnem  razumevanju  vseh zahtev sistema kakovosti.

 1. Za kakovost storitev se zavzemajo vsi zaposleni v podjetju.

Samo strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko načrtujejo, implementirajo ter izboljšujejo kakovost storitev.

 1. Zadovoljstvo lastnikov je osnovni pogoj za obstoj družbe. 

Zadovoljni vlagatelji podpirajo razvoj in napredek družbe.

Rezultate se dosega le z jasnim načrtovanjem delovanja celotnega sistema, zato je pozornost usmerjena predvsem v naslednje cilje in delovanje:

 • Kakovostni prevzem izdelkov in materiala, kar pomeni prevzem brez poškodb in v predvidenih rokih.
 • Poslovanje brez stroškov, ki bi nastali kot posledica neskladnosti.
 • V očeh kupcev veljati za sposobnega in zanesljivega dobavitelja.
 • Nenehno vlaganje v sodobne tehnologije.
 • Prepoznavanje in ocenjevanje okoljskih vidikov.
 • Stalno izboljševanje z zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.
 • Stalno izboljševanje varnosti ter skrb za zdravje vseh zaposlenih.
 • Imeti dolgoročna partnerstva s kupci.
 • Prisluhniti vsem potencialnim kupcem, njihovim zahtevam in predlogom.
 • Poslovanje brez poškodb pri delu.

Z namemon doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev se je družba zavezala:

 • Uresničevati oz. doseči vse načrtovane cilje vključno z cilji, ki so vezani na okolje s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem, okoljskimi vidiki ter ostalimi dokumenti kakovosti,
 • Opredeliti naloge in cilje po najboljših možnostih.
 • Načrtovati letne cilje, jih periodično spremljati in ukrepati v skladu s sistemom in pooblastili v primeru odstopanj.
 • Preprečevati osnaževanje okolja.
 • Spremljati in meriti okoljske vplive ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepati.
 • Ločevati  in odstranjevati odpadke neškodljivo za okolje;
 • Poslovati skladno z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi, na katere je družba pristala;
 • Stremeti k temu, da bodo vsi zaposleni poznali in razumeli politiko kakovosti in ravnanja z okoljem in spoštovali varnostne predpise;
 • Sistem kakovosti nenehno izpopolnjevati z novimi pobudami, ga dograjevati, spreminjati in prilagajati, da postane sistem kakovosti še učinkovitejši.
 • Skrbeti za javnost in preglednost naših opredelitev, kritike javnosti (poslovnih partnerjev, širše družbene skupnosti) pa sprejemati ter  v največji možni meri upoštevati ter vgraditi v naš sistem kakovosti.
© Copyright 2017 Avtoservis Koper Avtorji Studio FX